Afazja


Dane demograficzne wskazują, że pacjentów poudarowych przybywa z roku na rok. W Polsce co 8 minut ktoś doznaje udaru mózgu, wynikiem tego jest ponad 60 000 zachorowań rocznie. Udar mózgu jest trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną trwałej niesprawności u osób powyżej 40 roku życia. Afazja tj.trudności z mówieniem i/lub rozumieniem mowy oraz niedowład są najczęstszymi skutkami udarów. Klasyczna terapia afazji tylko w 25% przypadków przyczynia się do pełnego powrotu umiejętności sprawnego posługiwania się mową. Fakt ten skłania naukowców do tworzenia nowych skutecznych metod terapeutycznych dla osób z afazją.

Projekt "Neuronalne korelaty terapii opartej na czasowym przetwarzaniu informacji u osób z afazją"


Dane literaturowe donoszą, że pacjenci z uszkodzeniem lewej półkuli mózgu i afazją wykazują trudności z przetwarzaniem szybko zmieniających się po sobie bodźców dźwiękowych. Umiejętność ta okazuje się być kluczowa dla naszego sprawnego posługiwania się mową. Jednocześnie na podstawie wstępnych badań wiemy, że trudności te można redukować za pomocą słuchowego treningu. Zastosowanie specjalnie przygotowanych ćwiczeń komputerowych trenujących przetwarzanie szybko zmieniających się dźwięków przyczyniło się do zmniejszenia trudności w rozumieniu mowy u pacjentów z afazją. W tym celu w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN skonstruowane zostało narzędzie komputerowe Dr Neuronowski®. Celem programu jest usprawnianie: przetwarzania szybko zmieniających informacji, mowy, pamięci, uwagi oraz selekcji informacji.

Okazuje się, że pamięć, uwaga oraz umiejętność selekcjonowania informacji są również zaburzone u osób po udarze i niejednokrotnie spowalniają proces terapeutyczny. W ramach niniejszego projektu chcielibyśmy zweryfikować skuteczność nowo stworzonego narzędzia w porównaniu do dostępnych na rynku multimedialnych programów logopedycznych, które skupiają się wyłącznie na redukcji trudności związanych z mową.
Ponadto celem projektu jest poznanie, z wykorzystaniem metod elektrofizjologicznych i neuroobrazowych, do jakich zmian w aktywności mózgu dochodzi po zastosowanych treningach.

W badaniach weźmie udział 40 osób z afazją, którzy wstępnie poddani zostaną kompleksowej ocenie: przetwarzania szybko następujących po sobie dźwięków, kompetencji językowej, pamięci, uwagi i umiejętności selekcjonowania informacji. Wstępna diagnoza poszerzona zostanie o badania EEG, fMRI i DTI. Następnie pacjenci zostaną podzieleni na dwie grupy.
Grupa 1 będzie trenowała z wykorzystaniem komputerowego programu Dr Neuronowski®, Grupa 2 ćwiczyć będzie za pomocą dostępnych na rynku multimedialnych programów logopedycznych. Oba treningi będą obejmować dwadzieścia cztery 45-minutowe spotkania, 3 razy w tygodniu przez okres 8 tygodni. Po zakończonych treningach dokonamy kolejnej oceny neuropsychologicznej, żeby sprawdzić czy któryś z treningów przyczynił się do poprawy wymienionych funkcji. Po raz wtóry również dokonamy pomiarów EEG, fMRI i DTI, żeby zweryfikować, do jakich zmian na poziomie aktywności mózgu przyczynił się każdy z zastosowanych treningów. Dodatkowo, w celu sprawdzenia czy uzyskana bezpośrednio po treningu poprawa jest trwała, odbędzie się badanie odroczone tj. 3 miesiące po zakończonym treningu.

W wyniku realizacji projektu oczekujemy uzyskania nowej wiedzy na temat skutecznych metod rehabilitacji pacjentów z afazją. Oczekujemy poprawy funkcjonowania pacjentów po obu zastosowanych metodach terapeutycznych. Spodziewamy się, że wyniki projektu pozwolą odpowiedzieć nam na pytanie o skuteczną metodę terapeutyczną dla osób z afazją oraz pozwolą poznać zmiany, które dokonują się w uszkodzonym mózgu w wyniku podjęcia różnorakich ćwiczeń umysłowych.

INNOWACYJNY PROGRAM TERAPII AFAZJI

BEZPŁATNE UCZESTNICTWO!

OGRANICZONA LICZBA MIEJSC!

Serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu naukowym, którego celem jest opracowanie nowatorskiego programu komputerowego do terapii afazji.

POSZUKUJEMY OSÓB:

 • z afazją,
 • po przebytym pierwszym udarze mózgu,
 • czas od udaru: 6 tygodni - 36 miesięcy,
 • w wieku : 30 – 80 lat,
 • mieszkających w Warszawie lub okolicach,
 • praworęcznych,
 • o prawidłowym słuchu,
 • bez ciężkich chorób (np. nowotworów), oraz innych (poza udarem) schorzeń neurologicznych i psychiatrycznych (np. demencji, schizofrenii).
OFERUJEMY:
 • Bezpłatną ocenę kompetencji językowej, pamięci, koncentracji, uwagi i słuchu,
 • Badanie mózgu w rezonansie magnetycznym (wraz z opisem radiologa),
 • 2-miesięczną terapię afazji.
Wszelkie zebrane dane mają charakter poufny i będą wykorzystywane jedynie do celów naukowych. Wszystkie przewidziane procedury, zarówno diagnostyczne jak i terapeutyczne, są całkowicie bezpieczne oraz bezbolesne. Zostały opracowane przez specjalistów i są dostosowane do osób z afazją. Udział w projekcie nie wymaga przyjmowania żadnych substancji farmakologicznych. W każdym momencie można zrezygnować z udziału w badaniu bez podawania przyczyny i bez poniesienia żadnych konsekwencji.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego, z siedzibą przy ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu (22) 5892 275 lub adresem e-mail: iod@nencki.edu.pl
Dane osobowe, pozyskane w trakcie rekrutacji do badania oraz dane pozyskiwane w wyniku badań na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody, są zbierane i będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO w celu realizacji  badań naukowych, przez okres do zakończenia badania albo do odwołania zgody. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom , poza wyjątkami wynikającymi z realizacji obowiązku prawnego. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (jeśli będzie miało zastosowanie), prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.nencki.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Projekt jest finansowany przez

Logo Narodowego Centrum Nauki

W ramach konkursu OPUS 11, numer umowy: UMO-2016/21/B/HS6/03775 (2017-2021)

Więcej informacji i streszczenie projektu znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Nauki

Aktualności


2022

znacznik W piątek, 18 marca 2022 r. w ramach Tygodnia Mózgu w Toruniu i Bydgoszczy dr hab. Aneta Szymaszek wygłosiła wykład pt. "Zaburzenia mowy - CZAS na nowe metody w neurorehabilitacji". Więcej informacji na profilu Tygodnia Mózgu w Toruniu i Bydgoszczy na Facebooku oraz na stronie wydarzenia Młyn Wiedzy.

2021

znacznik Dla wszystkich osób, które doświadczają afazji bezpośrednio lub w swoim środowisku, bądź też świadczą pomoc uruchomiliśmy na naszej stronie blog.
Piszemy w nim o chorobie, rehabilitacji i możliwościach. Porady mogą być przydatne w zrozumieniu, czego można oczekiwać w procesie leczenia. Przedstawiane przez nas treści pochodzą z wiarygodnych źródeł i są wspierane przez dowody naukowe.
Serdecznie zapraszamy do systematycznej lektury!

znacznik Chcielibyśmy serdecznie podziękować Wszystkim Pacjentom i ich Opiekunom, którzy dotychczas wzięli udział w projekcie.

znacznik W ramach badań pilotażowych, weryfikacji procedur diagnostycznych i na podstawie wyników Projektu opublikowano prace:

 • Choinski, M., Szelag, E., Wolak, T. & Szymaszek, A. (2020). Working Memory in Aphasia: The Role of Temporal Information Processing. Frontiers in Human Neuroscience, 14, 589802.
  Link do artykułu
 • Oron, A., Szelag, E., Nowak, K., Dacewicz, A. & Szymaszek, A. (2019). Age-related differences in Voice Onset Time in Polish language users: an ERP study. Acta Psychologica, 193, 18-29.
  Link do artykułu
 • Szymaszek, A., Wolak, T. & Szelag, E. (2017). The Treatment Based on Temporal Information Processing Reduces Speech Comprehension Deficits in Aphasic Subjects. Frontiers in Aging Neuroscience, 9,98.
  Link do artykułu
 • Szeląg, E., Szymaszek, A., Oroń, A. (2015). Aphasia as temporal information processing disorder. In: Vatakis, A., Allman, M.J. (Eds.), Time distortions in mind – temporal processing in clinical populations, Brill Publications, Leiden and Boston, 328-355.
  Link do artykułu
 • Szeląg, E., Lewandowska, M., Wolak, T., Seniow, J., Poniatowska, R., Pöppel, E. & Szymaszek, A. (2014). Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. Journal of the Neurological Sciences, 338(1-2), 77-86.
  Link do artykułu

znacznik Opublikowano Zbiór Porad Dotyczących Najlepszej Praktyki Pracy z Afazją według Stowarzyszenia Aphasia United. Współautorką polskiej adaptacji dokumentu jest Kierownik Projektu: dr hab. Aneta Szymaszek.
Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Aphasia United, a plik można zciągnąć klikając w link 1 dla wersji dla opiekunów oraz link 2 dla wersji przyjaznej dla osób z afazją.

KONTAKT

PRACOWNIA NEUROPSYCHOLOGII
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. L. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
telefon (+48 22) 5892280
Szymaszek

dr hab. Aneta Szymaszek

Kierownik Projektu
e-mail: a.szymaszek@nencki.edu.pl
telefon (+48 22) 5892280

Choiński

mgr Mateusz Choiński

Doktorant
e-mail: m.choinski@nencki.edu.pl
telefon (+48 22) 5892280

Bombinska

mgr inż. Anna Bombińska

Asystent techniczny
e-mail: a.bombinska@nencki.edu.pl
telefon (+48 22) 5892280