Afazja


Dane demograficzne wskazują, że pacjentów poudarowych przybywa z roku na rok. W Polsce co 8 minut ktoś doznaje udaru mózgu, wynikiem tego jest ponad 60 000 zachorowań rocznie. Udar mózgu jest trzecią, po chorobach serca i nowotworach, przyczyną zgonów oraz najczęstszą przyczyną trwałej niesprawności u osób powyżej 40 roku życia. Afazja tj.trudności z mówieniem i/lub rozumieniem mowy oraz niedowład są najczęstszymi skutkami udarów. Klasyczna terapia afazji tylko w 25% przypadków przyczynia się do pełnego powrotu umiejętności sprawnego posługiwania się mową. Fakt ten skłania naukowców do tworzenia nowych skutecznych metod terapeutycznych dla osób z afazją.

Projekt "Neuronalne korelaty terapii opartej na czasowym przetwarzaniu informacji u osób z afazją"


Dane literaturowe donoszą, że pacjenci z uszkodzeniem lewej półkuli mózgu i afazją wykazują trudności z przetwarzaniem szybko zmieniających się po sobie bodźców dźwiękowych. Umiejętność ta okazuje się być kluczowa dla naszego sprawnego posługiwania się mową. Jednocześnie na podstawie wstępnych badań wiemy, że trudności te można redukować za pomocą słuchowego treningu. Zastosowanie specjalnie przygotowanych ćwiczeń komputerowych trenujących przetwarzanie szybko zmieniających się dźwięków przyczyniło się do zmniejszenia trudności w rozumieniu mowy u pacjentów z afazją. W tym celu w Pracowni Neuropsychologii Instytutu Biologii Doświadczalnej PAN skonstruowane zostało narzędzie komputerowe Dr Neuronowski®. Celem programu jest usprawnianie: przetwarzania szybko zmieniających informacji, mowy, pamięci, uwagi oraz selekcji informacji.

Okazuje się, że pamięć, uwaga oraz umiejętność selekcjonowania informacji są również zaburzone u osób po udarze i niejednokrotnie spowalniają proces terapeutyczny. W ramach niniejszego projektu chcielibyśmy zweryfikować skuteczność nowo stworzonego narzędzia w porównaniu do dostępnych na rynku multimedialnych programów logopedycznych, które skupiają się wyłącznie na redukcji trudności związanych z mową.
Ponadto celem projektu jest poznanie, z wykorzystaniem metod elektrofizjologicznych i neuroobrazowych, do jakich zmian w aktywności mózgu dochodzi po zastosowanych treningach.

W badaniach weźmie udział 40 osób z afazją, którzy wstępnie poddani zostaną kompleksowej ocenie: przetwarzania szybko następujących po sobie dźwięków, kompetencji językowej, pamięci, uwagi i umiejętności selekcjonowania informacji. Wstępna diagnoza poszerzona zostanie o badania EEG, fMRI i DTI. Następnie pacjenci zostaną podzieleni na dwie grupy.
Grupa 1 będzie trenowała z wykorzystaniem komputerowego programu Dr Neuronowski®, Grupa 2 ćwiczyć będzie za pomocą dostępnych na rynku multimedialnych programów logopedycznych. Oba treningi będą obejmować dwadzieścia cztery 45-minutowe spotkania, 3 razy w tygodniu przez okres 8 tygodni. Po zakończonych treningach dokonamy kolejnej oceny neuropsychologicznej, żeby sprawdzić czy któryś z treningów przyczynił się do poprawy wymienionych funkcji. Po raz wtóry również dokonamy pomiarów EEG, fMRI i DTI, żeby zweryfikować, do jakich zmian na poziomie aktywności mózgu przyczynił się każdy z zastosowanych treningów. Dodatkowo, w celu sprawdzenia czy uzyskana bezpośrednio po treningu poprawa jest trwała, odbędzie się badanie odroczone tj. 3 miesiące po zakończonym treningu.

W wyniku realizacji projektu oczekujemy uzyskania nowej wiedzy na temat skutecznych metod rehabilitacji pacjentów z afazją. Oczekujemy poprawy funkcjonowania pacjentów po obu zastosowanych metodach terapeutycznych. Spodziewamy się, że wyniki projektu pozwolą odpowiedzieć nam na pytanie o skuteczną metodę terapeutyczną dla osób z afazją oraz pozwolą poznać zmiany, które dokonują się w uszkodzonym mózgu w wyniku podjęcia różnorakich ćwiczeń umysłowych.

INNOWACYJNY PROGRAM TERAPII AFAZJI

Rekrutacja do projektu zakończyła się.

Chcielibysmy bardzo podziękowac Wszystkim, którzy wzieli udział w projekcie i ich Rodzinom, które dzielnie asystowały podczas udziału w diagnozach i treningach.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Biologii Doświadczalnej PAN im. Marcelego Nenckiego, z siedzibą przy ul. Ludwika Pasteura 3, 02-093 Warszawa. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu (22) 5892 275 lub adresem e-mail: iod@nencki.edu.pl
Dane osobowe, pozyskane w trakcie rekrutacji do badania oraz dane pozyskiwane w wyniku badań na podstawie wyrażonej dobrowolnej zgody, są zbierane i będą przetwarzane zgodnie z wymaganiami RODO w celu realizacji  badań naukowych, przez okres do zakończenia badania albo do odwołania zgody. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom , poza wyjątkami wynikającymi z realizacji obowiązku prawnego. Posiada Pan/i prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania (jeśli będzie miało zastosowanie), prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej informacji dotyczących zasad przetwarzania danych znajdą Państwo na stronie www.nencki.gov.pl/ochrona-danych-osobowych

Projekt jest finansowany przez

Logo Narodowego Centrum Nauki

W ramach konkursu OPUS 11, numer umowy: UMO-2016/21/B/HS6/03775 (2017-2021)

Więcej informacji i streszczenie projektu znajdą Państwo na stronie Narodowego Centrum Nauki

Aktualności


2022

znacznik Potencjał P300 w badaniu EEG jako neuromarker ogólnej sprawności poznawczej u osób z afazją poudarową

Wśród pacjentów dotkniętych afazją poudarową oprócz zaburzeń językowych częste jest występowanie dysfunkcji w obrębie pozajęzykowych funkcji poznawczych, takich jak uwaga, funkcje wykonawcze lub pamięć robocza. Ponadto, ocena stanu poznawczego często bywa utrudniona ze względu na problemy z komunikacją. W badaniu przeprowadzonym w ramach naszego projektu wzięło udział 25 osób z afazją poudarową. Przy rejestracji P300 wykorzystano wzrokową procedurę GO/NO-GO. Weryfikacji poddano związki latencji potencjału ze wskaźnikami językowych i niejęzykowych funkcji poznawczych.
Celem niniejszego badania była walidacja przydatności parametrów potencjału P300 jako neuromarkera sprawności poznawczej pacjentów z afazją poudarową. Przydatność tego potencjału w monitorowaniu funkcjonowania poznawczego wykazano dotychczas u osób z chorobą Alzheimera, Parkinsona i schizofrenią. W przypadku osób z afazją dowiedziono, że występowanie P300 na wczesnym etapie zdrowienia po udarze prognozuje lepszą restytucję rozumienia mowy.
Latencja P300 istotnie skorelowana była ze wskaźnikami kilku funkcji poznawczych. Im krótsza latencja, tym lepszy poziom rozdzielczości czasowej, szybkości psychoruchowej, planowania, pamięci wzrokowo-przestrzennej. Pacjenci, u których wykazano krótszą latencję charakteryzowali się wyższym poziomem zdolności językowych, takich jak rozumienie słów i zdań oraz semantyczna fluencja słowna.
Otrzymane wyniki sugerują, że latencja P300 traktowana być może jako wskaźnik ogólnej sprawności poznawczej u osób z afazją. Może on być przydatny w monitorowaniu restytucji funkcji poznawczych i weryfikacji efektów rehabilitacji.
Wskażnik ten można stosować jako obiektywną - odporną na wpływy kulturowe i językowe - metodę oceny stanu poznawczego pacjenta z afazją. Znajduje ona zastosowanie w praktyce klinicznej do diagnozy i weryfikacji efektów terapii.
Więcej informacji w nowym artykule: Choinski, M., Szelag, E., Wolak, T. & Szymaszek, A. (2022). Neuropsychological correlates of P300 parameters in individuals with aphasia. International Journal of Language & Communication Disorders, 1–14.
Link do artykułuznacznik Staramy się odfinansowanie projektu w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS 23

W rehabilitacji osób z afazją poudarową pojawiają się dwa pytania, które nurtują pacjentów, ich opiekunów oraz klinicystów: „Jakie są szanse pacjenta na wyzdrowienie?” oraz „Jaka jest najlepsza strategia rehabilitacji dla tej osoby, biorąc pod uwagę jej / jego profil kliniczny / społeczny / psychologiczny?”
Wiemy, że rokowania pacjentów z afazją zależą od wielu czynników. Istotna jest lokalizacja i rozległość uszkodzenia mózgu, czas od udaru, wiek pacjenta, ogólny stan jego zdrowia, a także rodzaj i głębokość afazji. Uważa się, że na proces zdrowienia wpływają również ręczność i wykształcenie.
Z naszych wcześniejszych obserwacji wynika, że nie zawsze osoby, które według wymienionych czynników rokują poprawę, faktycznie zdrowieją, i odwrotnie. Może to wynikać z faktu niewątpliwie dużej różnorodności w zakresie czynników warunkujących proces zdrowienia, skomplikowanych interakcji pomiędzy kluczowymi czynnikami lub pomijania w dotychczasowych badaniach czynników, które mogą odgrywać rolę w tym procesie.
W ramach niniejszego projektu chcielibyśmy zweryfikować interakcje pomiędzy czynnikami warunkujących proces zdrowienia na różnych etapach tego procesu, wykorzystując zaawansowane metody statystyczne. Ponadto oprócz czynników, których istotności dowiedziono w uprzednich badaniach, planujemy uwzględnić czynniki, które z naszych obserwacji, w sposób pośredni wpływają na proces zdrowienia, tj. czynniki psychologiczne związane z samym pacjentem np.: jego osobowość, poczucie jakości życia. Ponadto, kluczowa wydaje nam się również rola opiekuna w procesie zdrowienia, tj. jego osobowość, poczucie własnej skuteczności czy obciążenie opieką nad pacjentem.
W wyniku realizacji projektu oczekujemy zidentyfikowania kluczowych relacji między czynnikami warunkującymi proces zdrowienia z afazji. Pomoże to pacjentom, opiekunom i klinicystom w planowaniu adekwatnych ścieżek rehabilitacyjnych dla pacjentów, co finalnie przełoży się na ich szybszy powrót do zdrowia.

znacznik W piątek, 18 marca 2022 r. w ramach Tygodnia Mózgu w Toruniu i Bydgoszczy, dr hab. Aneta Szymaszek wygłosi wykład pt. "Zaburzenia mowy - CZAS na nowe metody w neurorehabilitacji". Więcej informacji na profilu Tygodnia Mózgu w Toruniu i Bydgoszczy na Facebooku oraz na stronie wydarzenia Młyn Wiedzy.
Wydarzenie będzie transmitowane on-line. Link do transmisji wykładu znajduje się na You Tube
Już dziś serdecznie zapraszamy!

2021

znacznik 27 kwietnia 2021 roku dr hab. Aneta Szymaszek brała udział w webinarze pt. "Czas na nowe horyzonty w neurorehabilitacji - czasowe aspekty funkcjonowania poznawczego". Wydarzenie zostało zarejestrowane i jest dostępne na kanale Neurostimulus na You Tube. Podczas wykładu można się dowiedzieć, jaką rolę odgrywa percepcja czasu w procesie przetwarzania mowy i w jaki sposób możemy tę wiedzę wykorzystać, na przykład w terapii funkcji językowych. Pojawią się również odpowiedzi na pytania:
Co to jest „zegar neuronalny” i dlaczego on jest tak ważny dla funkcjonowania naszych umysłów?
Co się dzieje, kiedy ten „zegar neuronalny” przestaje dobrze działać? Czy występuje wtedy zaburzenie percepcji czasu?
Czy percepcję czasu można usprawniać przez odpowiedni trening?
Zapraszamy do obejrzenia transmisji

znacznik W ramach badań pilotażowych, weryfikacji procedur diagnostycznych i na podstawie wyników Projektu opublikowano prace:

 • Choinski, M., Szelag, E., Wolak, T. & Szymaszek, A. (2020). Working Memory in Aphasia: The Role of Temporal Information Processing. Frontiers in Human Neuroscience, 14, 589802.
  Link do artykułu
 • Oron, A., Szelag, E., Nowak, K., Dacewicz, A. & Szymaszek, A. (2019). Age-related differences in Voice Onset Time in Polish language users: an ERP study. Acta Psychologica, 193, 18-29.
  Link do artykułu
 • Szymaszek, A., Wolak, T. & Szelag, E. (2017). The Treatment Based on Temporal Information Processing Reduces Speech Comprehension Deficits in Aphasic Subjects. Frontiers in Aging Neuroscience, 9,98.
  Link do artykułu
 • Szeląg, E., Szymaszek, A., Oroń, A. (2015). Aphasia as temporal information processing disorder. In: Vatakis, A., Allman, M.J. (Eds.), Time distortions in mind – temporal processing in clinical populations, Brill Publications, Leiden and Boston, 328-355.
  Link do artykułu
 • Szeląg, E., Lewandowska, M., Wolak, T., Seniow, J., Poniatowska, R., Pöppel, E. & Szymaszek, A. (2014). Training in rapid auditory processing ameliorates auditory comprehension in aphasic patients: A randomized controlled pilot study. Journal of the Neurological Sciences, 338(1-2), 77-86.
  Link do artykułu

znacznik Opublikowano Zbiór Porad Dotyczących Najlepszej Praktyki Pracy z Afazją według Stowarzyszenia Aphasia United we współpracy z CATs Collaboration of Aphasia Trialists i The Tavistock Trust For Aphasia.
Dr hab. Aneta Szymaszek jest współautorką polskiej adaptacji dokumentu „Zbiór Porad Dotyczących Najlepszej Praktyki Pracy z Afazją” według Stowarzyszenia Aphasia United. Wszyscy pacjenci z uszkodzeniem mózgu lub postępującymi chorobami mózgu powinni zostać zbadani na zasadzie przesiewowej w celu wykluczenia problemów z porozumiewaniem się. Afazja jest nabytym zaburzeniem porozumiewania się pojawiającym się na skutek uszkodzenia dominujących dla mowy obszarów mózgu.
Osoby z afazją powinny otrzymać informacje dotyczące afazji, jej etiologii (np. udar) oraz dostępnych opcji leczenia. Powyższe ustalenia dotyczą wszystkich etapów leczenia – od stanu ostrego do chronicznego.
Osoby z afazją powinny mieć zaoferowaną intensywną i indywidualną terapię usprawniającą zdolność porozumiewania się w życiu codziennym. Interwencja terapeutyczna powinna być zaprojektowana i przeprowadzona pod nadzorem wykwalifikowanego specjalisty. Leczenie może się składać ze specyficznego treningu funkcji zaburzonych, treningu kompensacyjnego, terapii konwersacyjnej, terapii zorientowanej na aktywne uczestnictwo, interwencję środowiskową oraz/lub na treningu wspomagającym komunikację i metodach komunikacji alternatywnej (AAC).
Rodziny i opiekunowie osób z afazją powinny być włączone w proces rehabilitacji. Powinni również otrzymać wsparcie i informacje dotyczące przyczyn i konsekwencji afazji. Powinni nauczyć się skutecznego porozumiewania się z osobą z afazją.
Dokument można znależć na stronie CATs- Collaboration of Aphasia Trialists

KONTAKT

PRACOWNIA NEUROPSYCHOLOGII
Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego
Polska Akademia Nauk
ul. L. Pasteura 3, 02-093 Warszawa
telefon (+48 22) 5892280
Szymaszek

dr hab. Aneta Szymaszek

Kierownik Projektu
e-mail: a.szymaszek@nencki.edu.pl
telefon (+48 22) 5892280

Choiński

mgr Mateusz Choiński

Doktorant
e-mail: m.choinski@nencki.edu.pl
telefon (+48 22) 5892280